กลุ่มแหล่งรวมนกละเลิงเค็ง

กลุ่มแหล่งรวมนกละเลิงเค็ง

กลุ่มแหล่งรวมนกละเลิงเค็ง

บริหารจัดการโดย อบต.ดงเค็ง โดยมีตัวแทนจากทุกกลุ่มต่าง ๆ ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครดูแลหนองละเลิงเค็ง

ติดต่อ : นายวิชัย เจริญ

โทร : 043-249884

อีเมล: cddkhonkaen.@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก จำนวน 15 คน

การจัดการ

แหล่งรวมนกละเลิงเค็ง เป็นหนองละเลิงที่มีน้ำตลอดทั้งปี มีเนื้อที่ 700 ไร่ ภายในบริเวณหนองละเลิงเค็ง จะมีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การอยู่อาศัยแก่นกเป็นอย่างมาก ซึ่งฤดูหนาวของทุกปีจะมีนกนานาชนิดจากประเทศจีนและไซบีเรียมาอาศัยที่หนองละเลิงเค็งเป็นจำนวนมาก เหมาะอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจะพากันมาเที่ยมชมนกนานาชนิดตลอดทั้งปี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำข้อบังคับเพื่อเป็นเกณฑ์การดูแลรักษา และเป็นที่มาของคำขวัญประจำอำเภอหนองสองห้อง

สภาพพื้นที่

ทิศเหนือ จรดบ้านดงเค็ง
ทิศใต้ จรดเขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก จรดบ้านขาม ตำบลหนองสองห้อง
ทิศตะวันออก จรดบ้านชาด ตำบลดงเค็ง

ชุมชน

มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มอาสาสมัครดูแลรักษาหนองละเลิง

การรวมกลุ่ม

บริหารจัดการโดยภาพรวมในความดูแลของทั้ง 12 หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง พร้อมจัดทำแผนงาน/โครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ทอผ้าไหม