กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านดอนหัน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านดอนหัน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านดอนหัน

สภาพที่ทำการกลุ่ม เป็นอาคารชั่วคราว ก่อสร้างด้วยคอนกรีต เป็นอาคารโล่งไม่มีผนังทั้งสี่ด้าน

ติดต่อ : นางสุวรรณี ดวงพิม

โทร : 043 262863

อีเมล: cddkhonkaen.@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 73 คน

การจัดการ

กลุ่มฯ เกิดจากการรวมกันของสตรีเพื่อหาอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว มีคณะกรรมการบริหาร 4 คณะ มีกรรมการ จำนวน 23 คน และได้มีการประชุมสมาชิกเพื่อจัดทำระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินงาน

ชุมชน

1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านดอนหัน

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มครั้งแรก ได้มีการลงหุ้นของสมาชิก คนละ 100 บาท เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินงาน และเป็นทุนหมุนเวียน ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด จำนวน 20,000 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป