กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโสกแต้

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโสกแต้

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโสกแต้

ใช้บ้านประธานกลุ่มเป็นที่ประชุมสมาชิก การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ในด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนการแก้ไขปัญหา

ติดต่อ : นางเสงี่ยม แสงศรี

โทร : 043 249088

อีเมล: cddkhonkaen@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 68 คน

การจัดการ

เมื่อประมาณ พ.ศ.2523 ทางราชการได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมสีไหม ตลอดจนการมัดหมี่ การทอ จนทำให้เกิดความชำนาญ และได้ถ่ายทอดให้บุตรหลายมาจนทุกวันนี้

สภาพพื้นที่

ใช้พื้นที่ของหมู่บ้านเป็นเขตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโสกแต้ 1 กลุ่ม
2. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเซียงซุย 1 กลุ่ม
3. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง 1 กลุ่ม
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 กลุ่ม
5. กลุ่มเกฒตรกรชาวไร่อ้อย 1 กลุ่ม
6. กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กลุ่ม

การรวมกลุ่ม

สมาชิกต่างคนต่างผลิตตามกำลังความสามารถ และความต้องการของตลาด แต่การจำหน่ายจะมารวมกันจำหน่ายที่กลุ่ม โดยจะต้องหักค่าบริการไว้เป็นทุนกลุ่มตามระเบียบกลุ่มกำหนด

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป