กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านคู

กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านคู

กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านคู

เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของสตรีในหมู่บ้าน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

ติดต่อ : นางบุญตา โคตรศร

โทร : 043-219094

อีเมล: cddkhonkaen.@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกจำนวน 15 คน

การจัดการ

กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอฯ ได้สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้น และสำนักงานเกษตรฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 7,000 บาท

ชุมชน

มี 6 กลุ่ม
1. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
2. กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย
3. กลุ่มเพาะเห็ดฟาง
4. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
5. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ
6. กลุ่มทอผ้าไหม

การรวมกลุ่ม

มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กร ซึ่งมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหาร

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่ รับจ้าง

อาชีพเสริม

หัตถกรรม/จักสาน

สินค้าโอทอป