กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า

กลุ่มผ้าไทยทอมือตั้งอยู่ในชุมชนหนองมะค่าใกล้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า

ติดต่อ : คุณสมสิน ศรีแสงไท

โทร : 036-651155, 087-0851335

อีเมล: cdlop@lopburi.go.th

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกกลุ่ม 29 คน

การจัดการ

เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่ม ปี พ.ศ.2538 สมาชิกก่อตั้งทั้งหมด 15 คน การทอผ้าแยกย้ายกันทอตามบ้านเรือนของตัวเองในปี พ.ศ.2544 ได้เข้าเครือข่ายของกลุ่มทอผ้าไทยทอมือระดับอำเภอ และได้มีการนำกี่มารวมกันทออยู่ที่เดียวกัน ปัจจุบันสมาชิก จำนวน 29 คน

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้า
2. กลุ่มเลี้ยงโค
3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มจะเป็นเกลุ่มเฉพาะอาชีพ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามกลุ่มของแต่ละกลุ่ม

อาชีพหลัก

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่

อาชีพเสริม

อาชีพรอง ได้แก่ ทอผ้า

สินค้าโอทอป