กลุ่มจักสานไทยโบราณ

กลุ่มจักสานไทยโบราณ

กลุ่มจักสานไทยโบราณ

ในละแวกนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพจักสาน (ทำกระด้ง – ตะแกรง) และทำกระเป๋าหนัง

ติดต่อ : นางพยอม เปล่งรัศมี

โทร : 083-2399638 / 095-4351796

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

40 คน

การจัดการ

เริ่มจากชาวบ้านตำบลบ้านม้าได้เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพจักรสาน (ทำกระด้ง – ตะแกรง) ซึ่งเป็นของใช้ในครัวเรือน จึงริเริ่มชักชวนกันทำในหมู่บ้านเพื่อหารายได้เสริมเมื่อว่างเว้นจากการทำนา งานจักสานจึงเป็นงานเสริมที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านส่วนใหญ่ของตำบล ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น

ชุมชน

- กลุ่มอาชีพจักรสาน (ทำกระด้ง – ตะแกรง)
- กลุ่มอาชีพทำกระเป๋าหนัง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะทำงานที่บ้านของตนเอง และเมื่อเสร็จแล้วจะนำไปส่งที่บ้านประธานกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

จักสาน (กระด้ง – ตะแกรง) , ทำกระเป๋าหนัง

สินค้าโอทอป