กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล

สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้าน ร่วมกันผลิตสินค้าจำหน่าย

ติดต่อ : คุณจันทรา เกษไชย

โทร : 08 1821 9271

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

หมู่บ้านถูกผลกระทบจากเขื่อนป่าสัก ถูกเวนคืนที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีที่ทำกิน ทำให้ชาวบ้านไม่มีงานทำคือปัญหาว่างงาน และหันมาจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน ทำผลิตภัณฑ์ คือ ทองม้วนปลาช่อน ทองม้วนทานตะวัน ทองม้วนสมุนไพร ซึ่งตอนนี้เป็นที่ยอมรับของตลาด

สภาพพื้นที่

หมู่ที่ 2 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล

ชุมชน

กลุ่มสตรี

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มแม่บ้านร่วมกันผลิตสินค้าจำหน่าย

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป