กลุ่มผลิตน้ำดื่ม

กลุ่มผลิตน้ำดื่ม

กลุ่มผลิตน้ำดื่ม

กลุ่มผลิตน้ำดื่มเกิดขึ้นเพราะประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร และในพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำแห่งหนึ่งของอำเภอ กลุ่มจึงได้ผลิตน้ำดื่มขึ้น

ติดต่อ : นางหนูพิน ทองคำ

โทร : 073-201104

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 57 คน

การจัดการ

มีการจัดทำประชาคมตำบลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2545 และสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ได้มีมติให้ผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งในรูปของสหกรณ์ผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยเปิดรับสมาชิก มีค่าสมัครและค่าหุ้น โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารกลุ่มฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพพื้นที่

ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน

ชุมชน

1. กลุ่มผลิตน้ำดื่ม
2. กลุ่มผลิตทุเรียนกวน
3. กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมตัวโดยให้ผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก โดยมีการเก็บค่าสมัครและค่าหุ้น แล้วแบ่งงานกันทำ

อาชีพหลัก

ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้

อาชีพเสริม

ทำไม้กวาดดอกหญ้าและทุเรียนกวน

สินค้าโอทอป