หจก. ไวน์ไทยบ้านชี

หจก. ไวน์ไทยบ้านชี

หจก. ไวน์ไทยบ้านชี

ติดต่อ : นางสาวลักคณา แก่น

โทร : 036 489389, 09 5024759

ข้อมูลทั่วไป

สุราแช่ ประเภทสาโท

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2544