กลุ่มทอผ้าบ้านภูแหน

กลุ่มทอผ้าบ้านภูแหน

กลุ่มทอผ้าบ้านภูแหน

ติดต่อ : นางบัวทอง ปัญญาภ

โทร : 08-9560-2371, 0-5479-8614

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม จำนวน 32 คน

การจัดการ

กลุ่มเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 โดยครั้งแรกรวบรวมสมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านภูแหนที่ว่างงานจากการประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้จำนวน 25 คน จัดตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. พระพุทธบาท จนปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 32 คน

ชุมชน

-กลุ่มทอผ้าหมู่3
-กลุ่มปลูกยาสูบฉุนพันธุ์พื้นเมือง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกของกลุ่มจะรวมกันผลิตที่กลุ่ม และแยกไปทำตามบ้าน

อาชีพหลัก

ทำการเกษตร

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป