กลุ่มแม่บ้านบ้านนาสีนวน

กลุ่มแม่บ้านบ้านนาสีนวน

กลุ่มแม่บ้านบ้านนาสีนวน

ติดต่อ : นางสุพรรณ รูคำ

โทร : 09 9421073

การจัดการ

กลุ่มแม่บ้านได้เห็นผลงานของนีกเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวน จึงเชิญอาจารย์วัชราพร พงษ์โคตร มาฝึกสอน

สินค้าโอทอป