กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุดชั้นในบ้านคลองแตงโม

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุดชั้นในบ้านคลองแตงโม

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุดชั้นในบ้านคลองแตงโม

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ที่ทำการกลุ่มฯ อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน ทำให้การคมนาคมสะดวก มีรถโดยสารประจำทางผ่าน และอยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ประมาณ 2 กิโลเมตร

ติดต่อ : คุณระเบียบ บุญแมะ

โทร : 081-8867455

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

ปี พ.ศ.2518 นางสุวรรณ แอบเพชร ได้ไปเรียนตัดเย็บชุดชั้นในที่จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ.2524 ได้ความรู้มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มตัดเย็บที่บ้าน แต่ขายสินค้าไม่ค่อยดี ต่อมานางระเบียบ บุญแมะ ซึ่งเป็นพี่สาวได้นำมาคิดดัดแปลงสินค้าให้มีความหลากหลายรูปแบบจนเป็นที่พอใจของลูกค้า

ชุมชน

มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มตัดเย็บชุดชั้นใน

การรวมกลุ่ม

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีสมาชิก 63 คน
- กลุ่มตัดเย็บชุดชั้นใน มีสมาชิก 30 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ตัดเย็บชุดชั้นใน

สินค้าโอทอป