กลุ่มเกษตรกรโคนมบ้านหมี่

กลุ่มเกษตรกรโคนมบ้านหมี่

กลุ่มเกษตรกรโคนมบ้านหมี่

ติดต่อ : สัตวแพทย์พุลวุฒิ

โทร : 036 451939

การจัดการ

ปี พ.ศ. 2541 จัดตั้งศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ "กลุ่มเกษตรกรโคนมบ้านหมี่" เพื่อรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกส่งขายโรงงานแปรรูป
ปี พ.ศ. 2543 รวบรวมสมาชิกจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2544 เริ่มต่อยอดธุรกิจจัดตั้งโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
ปี พ.ศ. 2545 เริ่มผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ส่งขายตลาดทั่วไป และโครงการนมโรงเรียน

สินค้าโอทอป