บริษัทรักษ์ผ้าไทย จำกัด

บริษัทรักษ์ผ้าไทย จำกัด

บริษัทรักษ์ผ้าไทย จำกัด

ติดต่อ :

โทร : 036 471358, 628194

ข้อมูลทั่วไป

ผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายหญิง - ชาย

การจัดการ

ชาวไทยพวนเป็นชนกลุ่มน้อยอพยพมาจากเมืองพวน แขวงเชียงของ ประเทศลาว มาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีณบุรี สิงห์บุรี พิจิตร แพร่ และเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ได้แก่ การทอผ้าฝ้ายลายดอกมัดหมี่ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน จึงมีการนำเทคนิคการทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม มาพัฒนาลวดลายการทอ การย้อมให้มีลวดลายและสีสันเลียนแบบลวดลายธรรมชาติ

สินค้าโอทอป