กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไส้

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไส้

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไส้

ติดต่อ : คุณบุญแพ ปานเรือง

โทร : 082-9432856 08 6199 6615

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ปีพ.ศ. 2543 โดยการจัดตั้งของส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มในหมู่บ้าน และเพื่อเน้นการส่งเสริมให้ราษฎรใช้เวลาว่างหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เกิดรายได้ ประกอบกับวัชพืชประเภทผักตบชวาในหมู่บ้านดอนตะไส้มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงดำเนินการประสานกับกลุ่มเครือข่ายเพื่ออบรมและส่งจำหน่าย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป