กลุ่มสตรีบ้านหาดอาษา

กลุ่มสตรีบ้านหาดอาษา

กลุ่มสตรีบ้านหาดอาษา

ติดต่อ : คุณนฤมล ปิ่นสอาด

โทร : 08 9957 1450

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2544 โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจในด้านการจักสานเส้นใยพลาสติก ปัจจุบันมีสมาชิก 43 คน และดำเนินการมาจนปัจจุบัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป