สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

ติดต่อ : คุณอุตตราพร บุนนา

โทร : 02 5771148 โทรสาร : 02 5773275

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

180 คน

การจัดการ

เป็นการฟื้นฟูบำบัดผู้ที่มีอาการทางจิตให้มีงานทำ มีรายได้ และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

สินค้าโอทอป