สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี

ติดต่อ : ผู้ปกครองสถานสงเค

โทร : 02 5771312 โทรสาร. 02-5772306

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

150 คน

การจัดการ

เป็นการฝึกและฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้รับการสงเคราะห์ ผู้มีอาการทางจิต ขณะอยู่ในสถานสงเคราะห์เพื่อให้มีงานทำและมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น

สินค้าโอทอป