กลุ่มมะพร้าวไทย

กลุ่มมะพร้าวไทย

กลุ่มมะพร้าวไทย

ติดต่อ : คุณนารีรัตน์ เจริ

โทร : 08 1918 8637

อีเมล: maprawthai@yahoo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 7 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547

สินค้าโอทอป