กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า

ติดต่อ : คุณณัฏฐวดี อัยยะวรากูล

โทร : 02 9927851-2, 08 6046 3590

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

8 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

อาชีพหลัก

ประดิษฐ์ดอกไม้

สินค้าโอทอป