กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง (ถ่านอัดแท่งป้าจงดี)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง (ถ่านอัดแท่งป้าจงดี)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง (ถ่านอัดแท่งป้าจงดี)

ติดต่อ : คุณจงดี รัษฐปานะ

โทร : 08 1458 5055 , 0 2577 3253

อีเมล: drasatapana@yahoo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546

สินค้าโอทอป