กลุ่มขนมไทย

กลุ่มขนมไทย

กลุ่มขนมไทย

ติดต่อ : นางสมัย นิลโสภา

โทร : 081 6430298

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544

อาชีพหลัก

ค้าขาย

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป