วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง

ติดต่อ : คุณบำรุง สีวันนา

โทร : 08 7371 9778

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 30 พ.ย. 2548 กลุ่มสตรีภายในหมู่บ้านทุ่ง หมู่ 9 ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าตามความถนัดของสมาชิกภายในกลุ่ม จะทำให้เกิดรายได้เสริมภายในครอบครัว ประมาณเดือนละ 3,000 บาท ดังนั้นกลุ่มสตรีหมู่ 9 ต.เนินขาม จ.ชัยนาท จึงได้ทำการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม ให้ชื่อว่า "กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9" เพื่อทำการหาตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อาชีพหลัก

ทำนา, ทำไร่

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม (ทอผ้า)

สินค้าโอทอป