วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าทับยา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าทับยา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าทับยา

ติดต่อ : นางสมใจ ตุ้มทอง

โทร : 08 9830 8070

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

31 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2546
- ได้รับรองการขึ้นทะเบียนกับพัฒนาชุมชน อ.อินทร์บุรี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 48
- ได้รับรองการขึ้นทะเบียนเป็น OTOP เลขที่ 17060055 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 49
- ได้รับรองการขึ้นวิสาหกิจชุมชน เลขที่ 1-17-06-03/1-0002 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.49
- ได้รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.51
- ได้รับการใช้ตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จ.สิงห์บุรี (Singburi Brand) เมื่อวันที่ 21 ส.ค.52

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป