ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอกกผสมฝ้าย

กลุ่มทอกกผสมฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท ผลิตผลพื้นเมือง จำกัด

บริษัท ผลิตผลพื้นเมือง จำกัด

ผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ เครื่องครัว (Kitchenware) เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) และผลิตภัณฑ์จากไม้สัก (Teak Wood)  

สินค้าโอทอป 20 รายการ
กะลาโฮมสเตย์

กะลาโฮมสเตย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื่อกก (นายบุญเริ่ม ศรีทองกลาง)

เสื่อกก (นายบุญเริ่ม ศรีทองกลาง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มบ้านโนรา

กลุ่มบ้านโนรา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รังไก่เล็ก (คุณสมศรี ไหมพรม)

รังไก่เล็ก (คุณสมศรี ไหมพรม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สุดาภัค แซ่เตีย (ผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม)

สุดาภัค แซ่เตีย (ผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ