กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา (Sirada)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา (Sirada)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา (Sirada)

ติดต่อ :

โทร :

ข้อมูลทั่วไป


เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2546

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม