ข้อมูลตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดตั้งขึ้นโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา การกำหนดท้องที่บางส่วนของตำบลบางบัวทองและตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 มีอาณาเขต 1 ตารางกิโลเมตร โดยมีขุนพิทักษ์ ปทุมมาศ เดิมเป็นกำนันตำบลบางบัวทอง เป็นนายกเทศมนตรี นายเลี้ยง ทองไฮ้ และหม่อมหลวงแจ่ม อิสรางกูล ณ อยุธยา เป็นเทศมนตรี ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2538 สั่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลขที่ 112 ตอนที่ 22 ก. ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2538 โดยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จาก 1 ตารางกิโลเมตร เป็น 13.5 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นพื้นที่ผสมผสานระหว่างชุมชนดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพทำสวน ทำนา และชุมชนใหม่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ติดแม่น้ำ และน้ำท่วมถึงมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองบ้านแถว คลองพระพิมลราช คลองบ้านกล้วย คลองบางบัวทอง คลองญวน คลองเขมร สภาพพื้นที่จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ริมคลองสามวัง ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศใต้ ติดต่อกับ ริมคลองบางไผ่ฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ริมคลองลำโพฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ริมคลองบางไผ่ฝึ่งตะวันตก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า
- ประปา
- โทรศัพท์
- รถโดยสารประจำทาง

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายพระราม 6 - บางบัวทองประมาณ 22 กิโลเมตร
- ถนนรัตนาธิเบศร์ - เข้าสู่เทศบาลเมืองบางบัวทอง
- ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณ - เข้าสู่เทศบาลเมืองบางบัวทอง
- ถนนบางกรวย - ไทรน้อย - ตัดผ่านเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้จันทน์

สถานที่

1) วัดละหาร
2) วัดบางไผ่
3) ส่วนสาธารณะเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ซาลาเปา ซาลาเปา
2 ดอกไม้จันทน์ เป็นงานประดิษฐ์ดอกไม้ที่ใช้สำหรับในงานฌาปนกิจ
3 สบู่สมุนไพรธรรมชาติ สบู่สมุนไพรธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี