ข้อมูลตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 11 เลขที่ 32 ถนนรัตนธิเบศธ์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 3.835 ตร.กม. หรือ ประมาณ 2,397 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1บ้าน บางไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางรักใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านบางรักใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านคลองบางมะขาม หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางพลู หมู่ที่ 7 บ้านริมคลองแม่น้ำอ้อม หมู่ที่ 8 บ้านคลองบางไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองบางเดื่อ หมู่ที่ 10 บ้านบางเดื่อ หมู่ที่ 11 บ้านแพรกน้อย

พื้นที่

ตำบลบางรักใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีบริเวณพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูก พื้นดินเป็นดินร่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง เช่น คลองอ้อมนนท์ คลองบางเดื่อ คลองบางรักใหญ่ คลองมะขาม คลองบางแพรก คลองบางไผ่ คลองบางพลู คลองลัด เป็นต้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางเลน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางรักน้อยและเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน , ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย , รับราชการ ,รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และถนนเข้าถึงหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน/ตำบลเป็นถนนลาดยาง

การเดินทาง

เดินทางโดยทางรถยนต์จากอำเภอบางบัวทอง ตามถนนเทศบาล 6 และถนนรัตนาธิเบศร์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร หรือเดินทางเรือตามคลองอ้อมผ่านประตูน้ำพระยาบรรลือถึงตัวอำเภอ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
การเดินทางเข้าสู่ตำบลบางรักใหญ่ ด้วยรถโดยสารประจำทาง เช่น สาย 134 สาย 528 สาย 177 สาย 388 สาย 5028 สาย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์

ข้าวตูเสวย-ทองม้วนสมุนไพร-นำพริกสำเร็จรูป-ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1) สถานีอนามัย 2 แห่ง
2) โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
3) โรงเรียนขยายโอกาศถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
5) อบต. 1 แห่ง
6) วัด 4 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เรือนไทย วัดมะเดื่อ อยู่ใบบริเวณวัดมะเดื่อ หมู่ 11 ตำบลบางรักใหญ่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระจูดไทย กระจูดไทย
2 ขนมหวานไทย ขนมหวานไทย ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน หอม หวาน น่ารับประทาน
3 ข้าวตูเสวย เป็นขนมไทย ใช้เป็นของฝากได้ทุกโอกาส
4 ข้าวตูเสวย ข้าวตูเสวย
5 ทองม้วนสุนไพร ทองม้วนสมุนไพร อร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย
6 น้ำพริกสำเร็จรูป น้ำพริกสำเร็จรูป มีหลากรสให้เลือก อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
7 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
8 อาหารเสริมที่ทำจากธัญพืชและสมุนไพร อาหารเสริมที่ทำจากธัญพืชและสมุนไพร
9 แครกเกอร์ธัญพืช แครกเกอร์ธัญพืช
10 แครกเกอร์ธัญพืช แครกเกอร์ธัญพืช

สินค้าโอทอป ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี