ข้อมูลตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางคูรัด ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลองยางคูรัด หมู่ที่ 2 บ้านหนองบกแฝก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระดี่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้ายปรง หมู่ที่ 6 บ้านลาดกระเฉด หมู่ที่ 7 บ้านรางระกอ หมู่ที่ 8 บ้านเต็มรัก หมู่ที่ 9 บ้านคลองตาชม และหมู่ที่ 10 บ้านคลองนายหลีก

พื้นที่

ตำบลบางคูรัดเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีคลองหลายสายไหลผ่าน บางคูรัดห่างจากอำเภอบางบัวทอง 12 กิโลเมตร มีรถตู้ผ่านหลายสาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง และตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทวีวัฒนา และ ตำบลหนองเพรางาม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 12,054 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 12,054 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลบางคูรัดห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร มีถนนลาดยาง มีรถตู้ และรถเข้าหมู่บ้าน พฤกษา 3

ผลิตภัณฑ์

ผักบุ้ง,ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้

สถานที่

1) วัด 1 แห่ง
2) โรงเรียน 3 แห่ง
3) อนามัย 2 แห่ง
4) สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
5) อบต.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวแช่โบราณ ข้าวแช่โบราณ
2 จักสานพลาสติก จักสานพลาสติก
3 จักสานเส้นพลาสติก จักสานเส้นพลาสติก
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
6 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
7 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม
8 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้
9 ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
10 ผักบุ้ง
11 หัตถกรรมเครื่องหนัง หัตถกรรมเครื่องหนัง
12 เครื่องหนังธัญสุดา เครื่องหนังธัญสุดา
13 โมบายแม่เหล็ก โมบายแม่เหล็ก ใช้ตกแต่ง ตู้เย็น ประตู

สินค้าโอทอป ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี