ข้อมูลตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางขะแยงเดิมเขียนว่า "บางแขยง"ต่อมาเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนมาเป็น บางขะแยง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอพยพเข้ามาอาศัยในสมัยรัชกาลที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอพยพมาจากเมืองพม่า อาชีพเดิมตำบลนี้ คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่ขิง ทำบ่อกระจับ ปลูกตาล และบ่อตัว ปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตำบล/อำเภอ

พื้นที่

สภาพเดิมของชุมชนเป็นป่าสะแก อดีตของชุมชนเป็นป่าสะแก อดีตมีการเดินทางด้วยทางเรือ ปัจจุบันที่ดินของพื้นที่ ได้ขายที่ให้นายทุนปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย (หมู่บ้าน) มีคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยอยู่มาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับตำบลบางเดื่ออำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบางคูวัดอำเภอเมือง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,598 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนคอนกรีตจากศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (ถนนปทุมธานี-กรุงเทพฯ) ผ่านพื้นที่หมู่ที่4 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร/สำหรับเส้นทางถนนปทุมธานีสายใน ผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์,รองเท้าผ้า

สถานที่

1.พระตำหนักจักรีบงกช
2.องค์การบริหารส่วนตำบล
3.วัดป่ากลางทุ่ง วัดตลาดใต้ วัดตลาดเหนือ วัดชินวราราม วัดบางนางบุญ
4.สถานีอนามัยตำบล
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดชินวนาราม(พระอารามหลวงชั้นโท) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.บางขะแยง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านหน้าวัด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ประกอบด้วยเศษผ้า หรือกระดาษสา สี ลวด ทิชชู กระดาษฟลอร่าเทป เพื่อนำมาประกอบเข้าเป็นดอก ก้านใบ และกระถางตามขนาดที่ต้องการ
3 รองเท้าผ้า รองเท้าผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง ปทุมธานี