ข้อมูลตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

มีชาวมอญอพยพเข้ามาทางเรือ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มาสร้างถิ่นฐานอาศัยตามริมน้ำ บริเวณปากคลองบางหลวง พร้อมกับสร้างวัดบางหลวงเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตามประเพณี ต่อมาชุมชนได้มีความเจริญขึ้น และตั้งชื่อว่า บ้านบางหลวง ตามชื่อลองที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน และได้ยกฐานะเป็น ตำบลบางหลวง ในปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองหลายสาย ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,112 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3,783 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทาง ถนนกรุงเทพ - ปทุมธานี เข้าซอยสุวิมล (ซอยโรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง) ประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

โมมาย, ผักต่าง, สบู่

สถานที่

1.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช
3.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
4.สถานีอนามัยประจำตำบลบางหลวาง
5.ศาลเจ้าตั้งอยู่ริมคลองบางหลวง หมู่ที่2
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหลวง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล่องใส่ต้นกล้วย 9 ช่อง กล่องใส่ต้นกล้วย 9 ช่อง
2 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง
3 พืชผักผักปลอดสารพิษ พืชผักปลอดสารพิษต่างๆ เช่น ผักบุ้งไทย ผักบุ้งจีน ตำลึง มะเขือยาว ฝัก ผักกวางตุ้ง ฯลฯ
4 สบู่น้ำนมแพะ สบู่น้ำนมแพะ
5 หัตถกรรมเครื่องหนัง หัตถกรรมเครื่องหนัง
6 โคมไฟกะลามะพร้าว โคมไฟกะลามะพร้าว
7 โมมาย โมมาย

สินค้าโอทอป ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ปทุมธานี