ข้อมูลตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อตำบลบึงตะเคียน ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อตำบลคลองหก และในปี 2537 ได้แยกจากตำบลคลองหกมาเป็นตำบลคลองเจ็ดในปัจจุบัน โดยใช้ชื่อเรียกตามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่านตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บึงชำอ้อ และ ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 957 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.31 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนนวงแหวนรอบนอก สายลำลูกกา-วังน้อย ระยะทาง 20 กิโลเมตร
- ถนนสายเลียบคลองส่งน้ำที่ 7 จากอำเภอธัญบุรี ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
- ถนนสายเรียบคลองระพีพัฒน์จากอำเภอวังน้อย ประมาณ 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มผลไม้

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี