ข้อมูลตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงสากาสามอยู่ในเขตการปกครองของอ.หนองเสือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านบึงสัมพันธ์ หมู่2 บ้านบึงสมบูญ หมู่3 บ้านคชสาร หมู่4 บ้านเจริญบุญ หมู่5 บ้านแสนสุขสกัดห้า หมู่6 บ้านระพีพัฒน์ หมู่7 บ้านบึงกาสาม หมู่8 บ้านเจริญสุขพัฒนา หมู่9 บ้านปฎิรูป

พื้นที่

เป็นที่ราบ หมู่บ้านครัวเรือน ตั้งอยู่กระจัดกระจาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ อ.หนองแค จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปุทมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

การเดินทาง

การคมนาคม มี 2 เส้นทาง ได้แก่ 1. จากอำเภอ คลอง 10 ธัญบุรี - นครนายก 2. จากอำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี

ผลิตภัณฑ์

ส้ม

สถานที่

1.โรงเรียน 4 แห่ง
2.วัด 4 แห่ง
3.อนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหยีสามรส กล้วยหยีสามรส
2 ขนมเปี๊ยะแก้ว ขนมเปี๊ยะแก้ว
3 ส้มหล่น (น้ำส้มคั้นสด) ส้มหล่น (น้ำส้มคั้นสด)
4 ส้มเขียวหวาน ผิวเนียน ลูกโต รสชาติหวาน

สินค้าโอทอป ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี