ข้อมูลตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลศาลาครุเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เดิมราษฎรประกอบอาชีพทำนาประมาณ 2519 มีราษฎรอำเภอใกล้เคียงอพยพมาซื้อที่เพื่อทำสวนส้ม ปัจจุบันมีคลองส่งน้ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านพริก อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,042 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 179 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางคมนาคมมี 3 เส้นทาง จากคลองรังสิตธัญบุรี และจากสระบุรี และจากนครนายก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

กลุ่มไก่ชน
ปทุมธานี