ข้อมูลตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนพรัตน์ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.หนองเสือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่1 บ้านวังศาลา หมู่2 บ้านเกาะแขม
หมู่3 บ้านดอนพัฒนา หมู่4 บ้านหนองสัมพันธ์ หมู่5 บ้านสหกรณ์พัฒนา หมู่6 บ้านนพรัตน์พัฒนา หมู่7 บ้านหนองสีพัฒนา หมู่8 บ้านหนองบัวหลวง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม เดิมนาปัจจุบันทำสวนเป็นส่วนมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
ทิศใตั ติดต่อ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.76 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ต.นพรัตน์ ได้ 2 เส้นทาง ทางรังสิต - นครนายก และทาง อ.หนองแค จ.สระบุรี

ผลิตภัณฑ์

ขนมชะมดงาดำ

สถานที่

1. วัด 1 แห่ง
2.โรงเรียน 3 แห่ง
3.อนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมชะมดงาดำ ขนมชะมดงาดำ
2 ผลิตภัณฑ์จากผ้าลายไทย ผลิตภัณฑ์จากผ้าลายไทย ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า หรือเครื่องเขียนต่างๆ เช่น แฟ้มใส่เอกสาร
3 สมุนไพรขัดผิว สมุนไพรขัดผิว

สินค้าโอทอป ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี