ข้อมูลตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงคอไห เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอลำลูกกา ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลอง 14 หมู่ 2 บ้านคลอง 14 หมู่ 3 บ้านคลอง 14 หมู่ 4 บ้านคลอง 13 หมู่ 5 บ้านคลอง 13 หมู่ 6 บ้านคลอง 13 หมู่ 7 บ้านคลอง 12 หมู่ 8 บ้านคลอง 12 หมู่ 9 บ้านคลอง 12 หมู่ 10 บ้านคลอง 12 หมู่ 11 บ้านคลอง 11 หมู่ 12 บ้านคลอง 11

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ลำไทร และ ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อาชีพ

เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,400 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ถนน พหลโยธิน กรุงเทพ - รังสิต แยกไปทางอำเภอลำลูกกา โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 3312 เมื่อถึงตำบลพืชอุดมแล้วให้แยกใช้เส้นถนนเลียบคลอง 13

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา-หญ้าปูสนาม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี