ข้อมูลตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเทพมงคลเดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ต่อมามีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย โดยมีผู้นำชุมชนชื่อทึม และมีวัดตั้งชื่อวัดว่าวัดไอ้ทึมต่อมาเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงเปลี่ยนเป็นวัดเทพมงคล ซึ่งขณะนั้นตำบลเทพมงคลขึ้นกับตำบลเต่าเล่า ต่อมาจึงได้แยกเป็นอำเภอบางซ้าย และใช้ชื่อตำบลเป็น "ตำบลเทพมงคล" ตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย ซึ่งพื้นที่เหมาะสำหรับการทำเกษตร ไม่มีป่าไม้ ภูเขา สภาพของดินเป็นดินเหนียว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงไก่พื้นเมือง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 651 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 645 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอ มีถนนลาดยางระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และถนนสุพรรณบุรี - บางบัวทอง ผ่านตำบล

ผลิตภัณฑ์

น้ำปลา,เครื่องนอน,เบญจรงค์,ผ้าฝ้าย

สถานที่

1) วัดเทพมงคล
2) วัดสุคนธาราม
3) วัดมฤคทายวัน
4) อบต.
5) สถานีอนามัยตำบล
6) โรงเรียนวัดเทพมงคล
7) โรงเรียนวัดสุคนธาราม
8) โรงเรียนวัดมฤคทายวัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกบัวบูชาพระ เป็นดอกบัวสีขาว สำหรับบูชาพระ
2 น้ำปลา เป็นการนำปลากระตักมามาหมักโดยไม่ผสมวัตถุกันเสีย
3 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ
4 หมอนใบชา หมอนใบชา
5 เครื่องนอน เครื่องนอน
6 เครื่องเบญจรงค์น้ำทอง เครื่องเบญจรงค์น้ำทอง
7 เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

บุษกรเครื่องนอน
พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มสตรีบ้านโคกห้วย
พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มอาชีพทำนาบัว
พระนครศรีอยุธยา
กลุ่มเครื่องนอนบุษกร
พระนครศรีอยุธยา