ข้อมูลตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย สระบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลบ้านป่า เดิมเป็นพื้นที่ป่าโปร่ง และภูเขาเตี้ย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก และอยู่ในเขตดงพญาเย็น ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ ประกอบอาชีพค้าขาย และเกษตรกรรม บางส่วนเก็บของป่าขายและพืชไร่ ต่อมาทางราชการได้ประกาศจัดตั้งชื่อตำบลขึ้น จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า ตำบลบ้านป่า มาจนถึงปัจจุบัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าคล้อ อ. แก่งคอย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาลเดี่ยว อ. แก่งคอย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลทับกวาง อ. แก่งคอย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำป่าสักตลอดแนว

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,361 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,028 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนนมิตรภาพ แยกเข้าถนนสายแสลงพัน – แก่งคอย ระยะทาง
จาก อ.แก่งคอย 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ทองม้วน

สถานที่

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องเหนือ
2) แก่งคอย (แก่งแม่น้ำป่าสัก)
3) วัดป่าวังกวาง

โรงแรม
1 ท้องทอง รีสอร์ท ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทร : 0-3624-4230, 0-2279-8805

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าใยสับปะรด กระเป๋าใยสับปะรด
2 ขนมทองม้วนสมุนไพร ขนมทองม้วนสมุนไพร
3 ทองม้วน ทองม้วน
4 ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์
5 เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำ เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย สระบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย สระบุรี