ข้อมูลตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลนากลาง เดิมตั้งเป็นที่ตั้งของ 3 ชุมชน คือ บ้านนาน้อย บ้านนาใหญ่ และบ้านห้วยตะคร้อ รวมกันเป็นตำบลนานกว่า 80 ปีมาแล้ว โดยเอาจุดกึ่งกลางเป็นที่ตั้งของตำบล คือ บ้านนาน้อย เลยเปลี่ยนชื่อมาชื่อมาเป็น "ตำบลนากลาง" มาจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสูงเนิน ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนากลาง หมู่ 2 บ้านนาใหญ่ หมู่ 3 บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ 4 บ้านหนองบอน หมู่ 5 บ้านนากลาง หมู่ 6 บ้านนาใหญ่พัฒนา

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงทอดตัวจากตอนบนของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,705 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ทางเชื่อมถนนลาดยาง รพช.สายบ้านกลาง - บ้านสองคร หลัก กม.ที่ 21

ผลิตภัณฑ์

ถั่วเคลือบ, น้ำมันนวดตัว

สินค้าโอทอป ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา