ข้อมูลตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศลงวันที่ 3 มีนาคม 2539 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองกง หมู่ 2 บ้านโคกปลัด หมู่3 บ้านไทย หมู่4 บ้านปรือเกียน หมู่5 บ้านตะตึงไถง หมู่6 บ้านทนง หมู่7 บ้านเจ็มเนียง หมู่8 บ้านโคกกระเพอ หมู่9 บ้านโคกมะเมียน หมู่10 บ้านพันธุลี หมู่11 บ้านหลักวอ หมู่12 บ้านเสม็ด หมู่13 บ้านโสน หมู่14 บ้านตะเกียดระหาร

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมือง และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เป็นระยะทาง 10 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 44.311.25 ตร.กม. หรือประมาณ 70,898 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าสว่าง ต.แกใหญ่ ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สลัดได ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก รับราชการ
อาชีพเสริม จักสานเข่งปลาทู

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต

การเดินทาง

จากอำเภอเมืองสุรินทร์ ตามเส้นทางสายสุรินทร์ - ปราสาท ระยะทางประมาณ 5 กก. แล้วเลี้ยวซ้ายสายเล่ยงเมืองสุรินทร์-สังขะ เป็นระยะทางประมาณ 3 กก. ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผลิตภัณฑ์

เข่งปลาทู-น้ำดื่ม-สาโทนิลมังกร

สถานที่

1.ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้
2.ห้วยเสนง
3.สถาบันราชภัฎสุรินทร์
4.สถาบันเทคโนโลยีราชามงคลวิทยาเขตสุรินท์
5.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
6.มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
7.วัดไตรรัตนาราม
8.สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
9.เกาะเสด็จประพาส
10.วิทยาลักยสารพัดช่างสุรินทร์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนสายสุรินทร์-ปราสาท ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เพื่อการผลิตน้ำประปาของจังหวัดสุรินทร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
2 ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดบนถนนสายเลี่ยงเมืองใกล้สำนักงาน อ.บ.ต.นอกเมือง เป็นศูนย์ที่ใช้เก็บรวบรวมและแสดงผลงานทางศิลปและวัฒนธรรมของชาวอีสานใต้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
3 สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่บนถนนสายสุรินทร์-ปราสาทตรงข้าม่ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
4 เกาะเสด็จประพาส ตั้งอยู่ภายในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีประวัติความเป็นมาคือเมื่อปี พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เสด็จประทับเสวยพระสุธารสที่ศาลาไทยจตุรมุข ณ บริเวณเกาะแห่งนี้จึงตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติว่า "เกาะเสด็จประพาส" ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงและตกแต่งเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในความดูแลรักษาโดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์

โรงแรม
1 สวนปาล์ม รีสอร์ท 234 ถ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร : 0 4453 8333 จำนวนที่พัก 48 ห้อง, ราคา 450 - 500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย-ญี่ปุ่น
2 กล้วยไม้หวายซีซ่าในกรอบนาฬิกา(ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย) กล้วยไม้หวายซีซ่าในกรอบนาฬิกา(ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย)
3 ขนมดอกจอกผสมแป้งข้าวกล้อง ขนมดอกจอกผสมแป้งข้าวกล้อง
4 น้ำพริกนรกปลาย่าง น้ำพริกนรกปลาย่าง
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
6 รองเท้าผ้าไหม รองเท้าผ้าไหม
7 สร้อยชุดงาช้างใส่ทอง สร้อยชุดงาช้างใส่ทอง
8 สาโทนิลมังกร ผลิตภัณฑ์สาโท ตรา นิลมังกร
9 เข่งปลาทู เป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือนที่ทำจากไม้ไผ่ตง ประณีต คงทนใช้งานได้คุ้มค่า
10 เครื่องประดับหินสี เครื่องประดับหินสี

สินค้าโอทอป ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์