ข้อมูลตำบลแก อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากคำบอกเล่าว่า ตำบลแก ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2305 ซึ่งมีชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ต่อมาบ้านแกได้ตั้งเป็นตำบลปี พ.ศ.2439 มีหมู่บ้านขึ้นตรงต่อตำบลแก คือหมู่บ้านในตำบลแก และตำบลกุดขาคีมในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2517 ทางราชการได้แบ่งเขตการปกครองท้องที่แยกจากหมู่บ้านด้านเหนือออกเป็นตำบลกุดขาคีม และประกาศจัดตั้งเป็นตำบลแก ปี 2517

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบ มีลำห้วยลุ่มน้ำมูล สภาพดินร่วนปนทราย สามารถทำการเกษตรในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี มีพื้นที่ทั้งหมด 31 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,197 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 120 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอรัตนบุรี ไปตำบลยางสว่าง โดยถนนลาดยาง สายรัตนบุรี - แก ระยะทาง 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1. วัด จำนวน 6 แห่ง
2. สำนักสงฆ์บ้านน้ำโจ๊ก
3. หาดทราย
4. โรงเรียนประถมศึกษา
5. โรงเรียนมัธยมศึกษา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าไหมพื้นเมือง,ไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์