ข้อมูลตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคาละแมะเป็นตำบลเก่าแก่ ก่อตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2451 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 94 ปี ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน ส่วย และนับถือศาสนาพุทธ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 130-150 เมตร ลักษณะดินเป็นดินเหนียวขาดความอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 29.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,595 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวงัว อำเภอสนม และตำบลหนองเทพ กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตรึม และตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกข้าวโพด แตงโม ถั่วฝักยาว แตงกวา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,220 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอศีขรภูมิ-ตำบลคาละแมะ 19 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหมายเลข 2079 ระยะทาง 15 กิโลเมตร และเส้นทางลาดยาง รพช.ที่ สร 3013 ระยะทาง 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กระจกสลักลาย

สถานที่

1.วัด จำนวน 5 แห่ง
2.โรงเรีนย จำนวน 5 แห่ง
3.องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระจกแกะสลักลาย เป็นการนำเอากระจกเงามาแกะลายภาพตามต้องการ โดยใช้เครื่องมือลอกลายแล้วนำน้ำยามาใช้ในการกัดกร่อนตามลายทีแกะสลัก

สินค้าโอทอป ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์