ข้อมูลตำบลกุง กิ่งอำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ณ ปีมะโรง พ.ศ. 2424 พระยาวิเศษภักดี(โท) ได้มีใบบอกกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ขอตั้งหมู่บ้าน หินกอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯตั้ง "ท้าวจันศรี" เป็น"พระยาประจญปัจจานึก" มาเป็นเจ้าเมืองราษีไศล การตั้งชื่อเมืองว่า "ราษีไศล" ก็เพราะที่ตั้งมีหินกองอยู่มากและคำว่า "ไศล" แปลว่า "หิน "
พ.ศ. 2438 ได้ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองคงริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอราษีไศลในปัจจุบัน การย้ายเมืองในครั้งนั้นไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด มีบางกระแสข่าวเล่าต่อกันมาเนื่องจากเกิดโรคระบาด จึงมีการย้ายเมืองซึ่งรวมถึงราษฎรที่อาศัยอยู่บ้านท่าลาดด้วย เมื่อโรคระบาดสิ้นสุดลง ได้มีราษฎรบางส่วนอพยพกลับมาอยู่ที่เดิมที่บ้านเมืองเก่า สำหรับบ้านท่าลาด ได้ตั้งชื่อใหม่เรียกว่า "บ้านสงยาง" ในปัจจุบันได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลกุง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำและอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ลักษระดินเป็นดินร่วนปนทราย โดยมีแหล่งน้ำสำคัญคือลำน้ำเสียว ซึ่งไหลผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านตำบลกุง กิ่งอำเภอศิลาลาด และไหลไปจรดแม่น้ำมูลที่ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลีกลิ้ง กิ่ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัวดง กิ่ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โจดม่วง กิ่ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรเป็นหลัก เช่น การทำนา การทำประมง การเลี้ยงสัตว์ การปลูกหอมกระเทียม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,495 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 60 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุง มีเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่สำคัญ 4 สาย ได้แก่
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรีสะเกษ สาย บ้านมะฟัก -บ้านสงยาง
2. ถนนลาดยางสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท สายบ้านสงยาง-บ้านโจดม่วง
3. ถนนลาดยางสำนักงานโยธาธิการ สายบ้านสงยาง-บ้านโพธิ์
4. ถนนลาดยางบ้านสงยาง-บ้านดงเค็ง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม, ข้าวเกรียบใบหม่อน

สถานที่

1. สถานเลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
5. วัดสำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง
6. องค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ริมลำน้ำเสียว หมู่ 5 ตำบลกุง กิ่งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ติดกับสถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอศิลาลาด
2 งานประเพณีแข่งเรือ งานประเพณีแข่งเรือ จะจัดขึ้นทุกปี โดยจะจัดในเดือน ตุลาคม ของทุกปี จะจัดอยู่ที่ริมลำน้ำเสียว
3 งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทางอบต.กุง จะจัดทุกปี ซึ่งช่วยรณรงให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยจะจัดในเดือน มีนาคมของทุกปี

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารยายใส 60/1 บ้านสงยาง หมู่ 11 ตำบลกุง กิ่งอำเภอศิลาลาด จ ร้านยายใส จะขายอาหารตามสั่ง ก๋ยวเตี๋ยว และของใช้เบล็ดเตร็ด อาหารสด ใครที่ผ่านไปแถวนั้น แวะไปรับประทานได้นะคะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบใบหม่อน ข้าวเกรียบใบหม่อน
2 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมลายมัดหมี่สวยงาม มีหลายลาย หลายสี สวยงามฝี มือประณีต สีไม่ตก

สินค้าโอทอป ตำบลกุง กิ่งอำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุง กิ่งอำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ