ข้อมูลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบัวงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเดชอุดม โดยในตำบลมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลบัวงาม 5 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างเขตเทศบาลและอบต. 2 หมู่บ้าน นอกนั้นอยู่ในเขตอบต. 9 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น (ภาษาอีสาน) นับถือศาสนาพุทธ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม เช่น ทำนา มีพื้นที่ทั้งหมด 44,280 ไร่ (รวมทั้ง อบต. และเทศบาล)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุญฑริก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ทอผ้า, ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,207 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 22 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนสายอำเภอเดชอุดม-บุญฑริก ระยะทางถึงบ้านหนองสนมตำบลบัวงามระยะทาง 24 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีจากธรรมชาติ

สถานที่

1. วัดบ้านบัวงาม
2. วัดบ้านหนองสนม
3. วัดบ้านหนองแวง
4. วัดบ้านราษฎร์สามัคคี
5. วัดบ้านโคกพัฒนา
6. วัดบ้านดอนชีใน
7. วัดบ้านดอนชีนอก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายย้อมสีจากธรรมชาติ ย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติและผ่านกระบวนการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
2 แจกันไม้ไผ่ แจกันไม้ไผ่

สินค้าโอทอป ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี