ข้อมูลตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง หนองบัวลำภู

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านขาม ได้แยกออกมาจากตำบลหัวนา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2501 มาตั้งเป็นตำบลบ้านขาม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านขาม หมู่ 2 บ้านธาตุหาญเทาว์ หมู่ 3 บ้านโนนคูณ หมู่ 4 บ้านหิน หมู่ 5 บ้านข้องโป้ หมู่ 6 บ้านค้อ หมู่ 7 บ้านดอนนาดี หมู่ 8 บ้านโคกกุง หมู่ 9 บ้านโนนหวาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงไก่พื้นเมือง
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,897 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 51 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากบ้านดอนนาดี หมู่ 7 ไปตำบลบ้านขาม ระยะทาง 3 กิโลเมตร เส้นทางหมายเลข 2146 หนองบัวลำภู

ผลิตภัณฑ์

ขนมทองม้วน

สถานที่

1. พระธาตุหาญเทาว์
2. วัดป่าฤาษี
3. น้ำตกตราดอีอึ้ม
4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระธาตุหาญเทาว์ เป็นที่เคารพนับถือสักการะบูชาของทุกคนในตำบล ทุก ๆ ปี จะมีบุญประเพณีนมัสการในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม
2 วัดป่าฤาษี เป็นสถานที่ที่ประชาชนจากต่างจังหวัดมาสักการะบูชาทุกวัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองม้วน ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน ผลิตจากแป้งมันและแป้งสาลี มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผ้าห่มทอมือ ผ้าห่มทอมือ
4 แจ่วบองพื้นบ้าน แจ่วบองพื้นบ้าน

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง หนองบัวลำภู