ข้อมูลตำบลโคกสี อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกสี ตั้งขึ้นพร้อมๆ กับการแบ่งเขตอำเภอ จังหวัดขอนแก่น เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา รับราชการ โดยเฉพาะในการทำนา จะทำกันปีละ 2 ครั้ง นอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะทำไร่ ทำสวนและปลูกผักขาย ประชาชนในตำบลโคกสี มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีความรักความสามัคคี

พื้นที่

ตำบลโคกสี มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบ ประมาณ 90% ของพื้นที่ตำบล พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีการระบายน้ำค่อนข้างดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,778 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล โดยเส้นทางถนนราดยาง แยกซ้ายจากถนนขอนแก่น-ยางตลาด

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มเสริมไอโอดีน

สถานที่

1.วัดโคกสี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกปลาทูอบแห้ง น้ำพริกปลาทูอบแห้ง
2 ไข่เค็ม รติรส ไข่เค็ม รติรส
3 ไข่เค็มเสริมไอโอดีน มีวิธีทำที่ถูกสุขอนามัย เป็นการช่วยถนอมอาหาร และเป็นอาหารที่เสริมคุณค่าทางอาหาร เช่น โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน และไอโอดีน

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสี อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสี อำเภอเมือง ขอนแก่น