ข้อมูลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ต.ท่าพระมีจำนวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านหนองปลาแข็ง 2.หนองโข่ย 3.บ้านสวนมอญ 4.บ้านใครนุ่น 5.บ้านวังหิน 6.บ้านท่าพระ 7.บ้านหนองบัวดีหมี 8.บ้านหนองแวง 9.บ้านห้วยเตย 10.บ้านตลาดท่าพระ 11.บ้านหนองบัวดีหมี 12.บ้านหนองแวง 13.บ้านสามัคคี 14.บ้านหนองนิยม 15.บ้านราชการ 16.บ้านห้วยเตย 17.บ้านหนองแวง 18.บ้านหนองบัวดีหมี 19.บ้านหนองโข่ย 20.บ้านหนองบัวดีหมี

พื้นที่

ตำบลท่าพระ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำชี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมือง ห่างจากอำเภอ เมือง 12 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนสมบูรณ์ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน และอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 7,820 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 570 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.29 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ)
- ทางหวงแผ่นดินหมายเลข 208 (อ.โกสุมพิสัย-ท่าพระ)

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น