ข้อมูลตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านทุ่ม เมื่อประมาณ พ.ศ.2434 (รศ.110) เดิมเคยเป็นที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องจากตัวเมือง สภาพทางภูมิศาสตร์ ไม่อุดมสมบูรณ์ จึงได้อพยพมาอยู่ที่บ้านบึงบอน (เมืองเก่า) ได้มีกำนันคนแรกคือ นายทองปาน ศรีน้อย

พื้นที่

ตำบลบ้านทุ่ม มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีสภาพแห้งแล้ง มีหนองทุมเป็นแหล่งน้ำ การทำนาอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สาวะถี และ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ิทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านฝาง และ ต.บ้านเหล่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,644 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์, เฟอร์นิเจอร์หวาย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง ขอนแก่น