ข้อมูลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 200 ปีเศษ โดยมีราษฎรอพยพมาจากบ้านทุ่ม มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณ "โนนเมือง" ซึ่งเป็นที่สูงติดกับหนองน้ำ ต่อมาได้มีการตั้งวัดขึ้น หลังจากนั้นชาวบ้านได้มีการขุดสระน้ำรอบๆวัดเป็นจำนวนมากโดยได้ขุดสระที่ติดต่อกัน จึงเรียกติดปากว่า สระวัดถี่ ต่อมาได้แปลงชื่อเป็นสาวะถี ซึ่งเป็นชื่อบ้านและชื่อตำบลมาจนถึงปัจจุบันยกฐานะเป็นอบต. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นอบต. ขึ้น3 ปกครอง 20 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ลุมแม่น้ำ มีลำห้วยใหญ่เป็นลำห้วยสายน้ำหลัก เป็นพื้นที่ทำนาข้าวและทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง และ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง และ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง และ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,885 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 560 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นตามถนนมะลิวัลย์ แยกบ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม ตามถนน ร.พ.ช. สายบ้านทุ่ม-สวะถี รวมระยะทาง 20 กม. มีรถโดยสารสายขอนแก่น-ป่าหวายนั่งวิ่งผ่านตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์

แจ่วบอง

สถานที่

1.กู้โบราณ "โนนกู่"
2.จิตรกรรมฝา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดไชยศรี เป็นภาพเขียนโบราณ เขียนไว้พร้อมคำอธิบายภาพเป็นภาษาไทยใหญ่มีภาพทั้งภายนอกและภายในอุโบสถ์ วัดไชยศรี หมู่8 บ้านสาวะถี ต.สะวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2 ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดไชยศรี
3 ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดไชยศรี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวฮางงอก ข้าวฮางงอก
2 ข้าวแตนน้ำแตงโม ข้าวแตนน้ำแตงโม
3 น้ำมันว่านสมุนไพรตราหมอเสถียร น้ำมันว่านสมุนไพรตราหมอเสถียร
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
5 อาหารขบเคี้ยว อาหารขบเคี้ยว
6 แจ่วบอง แจ่วบองบ้านหินขาว

สินค้าโอทอป ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ขอนแก่น