ข้อมูลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านค้อ อยู่ในการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่อนน้อย หมู่ 2 บ้านหนองปอ หมู่ 3 บ้านค้อ หมู่ 4 บ้านโนนลาน หมู่ 5 บ้านโคกเปี้ย หมู่ 6 บ้านโนนเรือง หมู่ 7 บ้านเหล่าโคกสี หมู่ 8 บ้านซำจาน หมู่ 9 บ้านตอกแป้น หมู่ 10 บ้านวังตอ หมู่ 11 บ้านหินลาด หมู่ 12 บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 13 บ้านคำกกค้อ หมู่ 14 บ้านวังตอ หมู่ 15 บ้านเนินทอง หมู่ 16 บ้านโคกสี หมู่ 17 บ้านหินลาด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลา และ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,427 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยปอ

สถานที่

1. วัดท่ามะเดื่อ
2. วัดโนนศิลา
3. วัดบ้านโนนศรีเรือง
4. วัดโพธิ์งาม
5. วัดโพธิ์ศรี
6. วัดรัตนาราม
7. วัดวิจารณาราม
8. วัดสมศรี
9. วัดสำราญ
10. วัดอาภาราม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยปอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยปอ เช่น หมวกสุภาพบุรษ หมวกสุภาพสตรี กระเป๋า แจกัน กล่องทิชชู กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ฯลฯ มีฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง ขอนแก่น